Discrete verzending Betaal veilig online Jaren ervaring Vanaf 75 euro gratis verzending.
Winkelmandje
Proficiat met je goede keuze. Het werd aan je winkelmandje toegevoegd.
Verder winkelen
Naar de kassa

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder Erotische verbeelding met maatschappelijke zetel gevestigd te Kloosterstraat 165, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0458.645.001
Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhevige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.
Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Erotische verbeelding vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Erotische verbeelding de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft.
Erotische verbeelding levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.
De klant erkent, zo hij een bestelling overmaakt, dat hij goed werd ingelicht door Erotische verbeelding aangaande alle belangrijke elementen van de waren en dat hij hiervan goede kennis heeft.

 

Prijzen en Betaling

De informatie omtrent de producten, de levering en de betaling, werd opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op het moment van verschijning op de site en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, enz. Erotische verbeelding behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Erotische verbeelding. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten die ten laste zijn van de klant.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Erotische verbeelding.
Indien u uw bestelling plaatst , kunt u bij het invoeren van de bestelgegevens een factuur aanvragen. Gelet op de leveringstermijnen aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat alle bestellingen betaalbaar zijn aan het adres van Erotische verbeelding, via ogone of via bankoverschrijving bij het plaatsen van de de bestelling.

 

Levering en overmacht

Wanneer uw volledige bestelling voorradig is zal deze binnen enkele werkdagen nadat wij uw bestelling hebben bevestigd worden verzonden met Bpost. In geval van uitputting van de voorraad wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en zullen de goederen zo spoedig mogelijk worden geleverd. Erotische verbeelding zal zich zoveel mogelijk houden aan de overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Erotische verbeelding bindt.
Indien een foutief leveringsadres wordt opgegeven door de klant, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de klant zijn.
In geval van overmacht of van een voorval dat voor Erotische verbeelding redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is behoudt Erotische verbeelding zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen per schriftelijke kennisgeving aan de klant , zonder dat Erotische verbeelding de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Erotische verbeelding als bij de leveranciers, bij bevoorraders of andere betrokken derden. In dit geval wordt de klant onmiddellijk terugbetaald.

 

Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Erotische verbeelding. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

 

30 dagen bedenktijd

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, kosteloos en zonder opgave van motief, binnen de dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de levering. De goederen dienen, in het geval van dit recht gebruik wordt gemaakt, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend terug gestuurd te worden binnen de vijf (5) werkdagen nadat u ons via e-mail of telefonisch op de hoogte hebt gebracht van het gebruik van dit recht. Ongeopend wil zeggen in de onbeschadigde cadeauverpakking. In voormeld geval worden reeds betaalde bedragen terugbetaald. De verzendingskosten en –risico’s blijven ten laste van de koper. In geval van een verloren gegane retourzending kan Erotische verbeelding in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

 

Klachten / Aansprakelijkheid

De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) – vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Erotische verbeelding mee te delen. Dit kan via info@erotischeverbeelding.be
Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Erotische verbeelding mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Erotische verbeelding mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.
Indien de aansprakelijkheid van Erotische verbeelding zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) aangerekend door Erotische verbeelding voor de waren voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, enz. is uitgesloten. Erotische verbeelding wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.

Om onze website te bezoeken moet je ouder zijn dan 18 jaar.
Ben je ouder dan 18 jaar?
Ja
Neen